Algemene voorwaarden Triple Double

Artikel 1: Definities

Triple Double: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Triple Double Sportsupport B.V.” gevestigd aan de Torenallee 3 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 17098914;

Opdrachtgever: de persoon in opdracht van wie Triple Double haar werkzaamheden verricht;

Partijen: Triple Double en Opdrachtgever samen; Overeenkomst: de tussen Triple Double en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst; Aanbieding: het aanbod zijdens Triple Double aan Opdrachtgever waarin de dienstverlening van Triple Double wordt aangeboden;

Opdracht: het totaal aan werkzaamheden dat Triple Double in opdracht van Opdrachtgever dient te verrichten.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding van Triple Double en iedere Overeenkomst tussen Triple Double en Opdrachtgever.

2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Triple Double voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken kunnen nimmer als bewijs van een tot stand gekomen Overeenkomst dienen.

2.4. Inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten, Triple Double wijst deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Triple Double en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1. Alle Aanbiedingen zijdens Triple Double zijn vrijblijvend, tenzij door Triple Double schriftelijk expliciet anders is aangegeven.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Triple Double opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Triple Double haar Aanbieding baseert.

3.3. Indien een Aanbieding wordt gedaan op basis van nacalculatie, dienen de prijzen in de Aanbieding slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Triple Double gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4. Een Aanbieding verplicht Triple Double niet tot het verrichten van een gedeelte van de Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Tenzij expliciet schriftelijk door Triple Double is aangegeven dat Opdrachtgever vrij is de praktische uitvoering aan derde uit te besteden, maakt de verplichting van Opdrachtgever om de praktische uitvoering van het idee, werk of campagne door Triple Double te laten verzorgen onderdeel uit van de Aanbieding.

3.6. De geldigheid van de aanbieding vervalt na 14 dagen na de dag van verzending van de Aanbieding door Triple Double.

3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website(s), in folders, in publicaties en Aanbiedingen binden Triple Double niet.

3.8. Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Triple Double opgestelde Aanbieding en de daarbij behorende werken, waaronder doch niet uitsluitend: bescheiden, bestanden, teksten, beelden, logo’s, et cetera.

3.9. Al datgene dat in het kader van een Aanbieding door Triple Double wordt verstrekt, blijft haar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Triple Double onverwijld door Opdrachtgever te worden geretourneerd en (in dien van toepassing) te worden verwijderd van digitale gegevensdragers.

3.10. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst door Triple Double aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Triple Double. Opdrachtgever is dienaangaande gehouden tot geheimhouding van de ter beschikking gestelde concepten en ideeën tegenover derden.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Triple Double zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. De Overeenkomst verplicht Triple Double tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden c.q. het tot stand brengen van een werk.

4.3. Triple Double bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.4. Triple Double heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Triple Double de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Triple Double aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

5.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van Opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

5.3. Opdrachtgever is gehouden Triple Double onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen die Triple Double beperken in de uitvoering van de Overeenkomst.

5.5. Indien door Triple Double of door Triple Double ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6. Opdrachtgever vrijwaart Triple Double voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.

5.7. Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van deze werkzaamheden.

5.8. Indien Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigen van de Overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, zal het tijdstip waarop de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd, dan wel bepaalde fases van de Overeenkomst gereed moeten zijn, dan wel andere overeengekomen deadlines dienovereenkomstig worden gewijzigd.

6.3. Afspraken inzake meer- of minderwerk dienen in beginsel schriftelijk vastgelegd te worden, tenzij op verzoek van Opdrachtgever de werkzaamheden inzake meerwerk per direct dienen te worden aangevangen, in welk geval mondelinge mededelingen van Triple Double ten aanzien van meerkosten voldoende zijn, nu Triple Double er alsdan op mag vertrouwen dat Opdrachtgever bekend is c.q. behoort te zijn met de consequenties van dergelijke wijzigingen.

Artikel 7: Reizen, verblijf en tickets

7.1. Alle werkzaamheden die Triple Double verricht ter zake het boeken, organiseren, enzovoorts, van reis, verblijf en tickets ten behoeve van Opdrachtgever, hebben uitsluitend betrekking op het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de aanbieder van de reis, het verblijf of tickets, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Triple Double is nimmer partij bij deze overeenkomst en verricht uitsluitend ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.

7.2. Alle annuleringskosten die voortvloeien uit een door de Opdrachtgever geannuleerde reservering dienen derhalve door Opdrachtgever te worden voldaan. Indien de annuleringskosten door de betreffende derde aan Triple Double worden gefactureerd, worden deze kosten door Triple Double aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de omvang van het gezelschap. Triple Double is niet aansprakelijk voor kosten die door de derde in rekening worden gebracht als gevolg van onjuiste opgave van voornoemde gegevens.

7.4. Opdrachtgever en haar reisgezelschap zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.

7.5. Triple Double is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de overeenkomst met de derde.

7.6. Opdrachtgever vrijwaart Triple Double voor alle aanspraken van derden als gevolg van deelname van Opdrachtgever of haar reisgezelschap aan de reis, het verblijf of het evenement. Opdrachtgever vrijwaart Triple Double voorts voor alle aanspraken van de derde ter zake de nakoming van de tussen de derde en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 8: Oplevering en klachtplicht

8.1. Alle termijnen die door Partijen worden afgesproken, hebben niet te gelden als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.2. Indien de Opdrachtgever niet, dan wel niet, tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan uit artikel 5 van deze algemene voorwaarden, wordt een eventuele vertraging van de uitvoering van de Overeenkomst zijdens Triple Double geacht daarvan het gevolg te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.3. De termijn voor oplevering wordt in ieder geval verlengd met de periode(s) dat Opdrachtgever in gebreke is gebleven met de nakoming van de verplichtingen uit artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

8.4. Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na oplevering eventuele gebreken schriftelijk te melden bij Triple Double via info@tripledouble.nl, waarna het recht van Opdrachtgever op nakoming, schadevergoeding dan wel ander recht die Opdrachtgever ontleent aan de tekortkoming, komt te vervallen. Triple Double draagt bij een tijdig ingediende klacht ten aanzien van een gegronde tekortkoming, binnen een redelijke termijn zorg voor nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 9: Loon

9.1. Indien geen vast loon wordt overeengekomen, zal het loon worden berekend op grond van werkelijk bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon dat geldt op het moment dat de werkzaamheden door Triple Double worden verricht.

9.2. Het loon, alsook alle andere bedragen die door Triple Double worden genoemd, zijn exclusief Omzetbelasting.

9.3. Partijen gaan met elkaar in overleg over het loon, indien het aantal uren dat door Triple Double vooraf is vastgesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst met 15% is overschreden.

9.4. Triple Double mag een vast loon verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Triple Double, dat in redelijkheid niet van Triple Double mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen loon.

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Triple Double aan te wijzen bankrekening.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen op Triple Double. Bezwaren tegen de declaraties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3. Opdrachtgever dient binnen zeven (7) dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk op te komen tegen de inhoud of hoogte van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig schriftelijk opkomt tegen de factuur wordt de factuur geacht juist te zijn.

10.4. Triple Double heeft het recht om 50% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, bij wijze van voorschot.

10.5. Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Triple Double het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

10.6. Triple Double heeft het recht gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, tussentijds te declareren.

10.7. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een andersluidende aanwijzing van de Opdrachtgever.

10.8. Triple Double kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, werken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen jegens Triple Double heeft voldaan.

10.9. Het door Triple Double in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever geleverde, blijft eigendom van Triple Double totdat de Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 11: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

11.1. Indien Triple Double aan Opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen na beëindiging van de Overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken te retourneren.

11.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Triple Double het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12: Intellectuele eigendommen

12.1. Triple Double verwerft en behoudt alle (intellectuele eigendoms)rechten ten aanzien van alle werken en ideeën die tot stand komen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever van Triple Double een licentie voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door Triple Double in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Opdrachtgever zijn gemaakt. Deze licentie is beperkt in tijd zoals nader overeen te komen, doch vervalt, wanneer Partijen daartoe niets zijn overeengekomen, één jaar nadat het werk door Triple Double is opgeleverd.

12.3. Indien expliciet en schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, behoudt Triple Double haar (persoonlijkheids)rechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

12.4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voornoemde werken in (sub)licentie of gebruik te geven aan derden, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Triple Double.

12.5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendombeschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Triple Double voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

12.6. Triple Double is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of doeleinden.

12.7. Triple Double heeft het recht de ideeën en intellectuele eigendomsrechten tevens aan te wenden voor de vervulling van opdrachten van derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins is overeengekomen.

12.8. Indien Opdrachtgever (onderdelen van de) concepten en ideeën die door Triple Double zijn verstrekt gebruikt door zich te beroepen op de stelling dat zij deze concepten en ideeën (tevens) in haar bezit heeft door toe doen van Opdrachtgever zelf of derden, is Opdrachtgever gehouden deze stelling tegenover Triple Double genoegzaam te bewijzen door het verstrekken van informatie, gegevens en bescheiden.

12.9. Indien Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van Triple Double waaronder onder meer begrepen de rechten zoals beschreven in dit artikel, dan wel de voorwaarden van de licentie schendt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,00 alsmede een boete van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een dagdeel tevens wordt aangemerkt als een hele dag, met een maximum van €100.000,00. De boete laat het recht onverlet van Triple Double om schadevergoeding of nakoming van Opdrachtgever te vorderen voor de schade die zij als gevolg van het handelen van Opdrachtgever heeft geleden.

Artikel 13: Opschorting en opzegging

13.1. Triple Double is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn, indien:

a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en in verzuim is;

b. na het sluiten van de Overeenkomst Triple Double omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geeft te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c. indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling is verleend dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;

d. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan, ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is of in het geval van een natuurlijk persoon, opdrachtgever is overleden;

e. het bedrijf van Opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van Opdrachtgever is overgedragen aan een derde;

f. op één of meerdere aandelen van Opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag niet binnen 30 (dertig) dagen wordt opgeheven;

g. in het geval van een “change of control” binnen de onderneming van Opdrachtgever, in het geval deze partij een rechtspersoon betreft, inhoudende dat een andere partij dan de partijen (aandeelhouders en bestuurders) betrokken bij deze Overeenkomst houder is geworden van meer dan 50% (zegge: vijftig procent) van de aandelen in het kapitaal van één der partijen of, al dan niet krachtens Overeenkomst met andere stemgerechtigden, de feitelijke zeggenschap binnen Opdrachtnemer heeft verkregen.

13.2. In afwijking op artikel 7:408 lid 1 BW, kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet beëindigen door opzegging.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Triple Double is niet aansprakelijk voor vorderingen van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Triple Double.

14.2. Nimmer komt voor vergoeding in aanmerking indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst, inkomensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.3. Onverminderd het hierboven in lid 1 en 2 bepaalde, is iedere aansprakelijkheid van Triple Double beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Triple Double gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

14.4. Indien om wat voor reden dan ook door de in lid 3 genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van Triple Double beperkt tot de aan Triple Double in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot €10.000,-.

Artikel 15: Overmacht

15.1. Van overmacht aan de zijde van Triple Double is onder andere sprake indien Triple Double verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Triple Double, Opdrachtgever en derden die bij de Overeenkomst (indirect) zijn betrokken.

15.2. Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Triple Double langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

15.3. Voor zover Triple Double ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Triple Double gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Triple Double gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Triple Double zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Triple Double niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1. Op alle Overeenkomsten tussen Triple Double en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.

17.2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Triple Double mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Versie: maart 2018