ACTIEVOORWAARDEN

ACTIEVOORWAARDEN winactie Triple Double sponsorscan

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Triple Double sportsupport en georganiseerde actie ‘winactie sponsorscan’ (verder te noemen: de actie);

Deze actie is geïnitieerd door Triple Double sportsupport (verder te noemen: Triple Double) gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.

De actie loopt van 26 juni 2023 tot en met 17 juli 2023.

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;

Triple Double behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen;

 • Onder de personen die voor 17 juli 2023, 18:00 aan de actie deelnemen, wordt op onpartijdige wijze 1 winnaar geselecteerd;
 • De winnaar ontvangt een sponsorscan t.w.v. €10.000, een adviesplan die het bedrijf ondersteunt in het vinden van een nieuwe sponsorasset binnen de sport.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 • De winnaars worden uiterlijk op 21 juni telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht;
 • Triple Double zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014;
 • Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijs:

Onder de personen die voor 17 juli 2023, 18:00 aan de actie deelnemen, wordt op onpartijdige wijze 1 winnaar geselecteerd;

 • De winnaar ontvangt een sponsorscan t.w.v. €10.000, een adviesplan die het bedrijf ondersteunt in het vinden van een nieuwe sponsorasset binnen de sport.
 • Op de sponsorscan zijn de standaard voorwaarden van Triple Double sportsupport van toepassing.
 • De winnaars worden geselecteerd door Triple Double;
 • Triple Double neemt contact op met de winnaar;
 • Triple Double behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren;
 • De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs;
 • De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname:

 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Deelname verloopt via de website van Triple Double op de URL https://tripledouble.nl/sponsorscan-win-actie/
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft;
 • Zodra de inzending van de deelnemer binnen is, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs;
 • Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 • Triple Double heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen;
 • Door mee te doen aan de actie geven deelnemers toestemming aan Triple Double om hen per e-mail op de hoogte te houden van de actie;
 • Door het aanvinken van de check box “ik geef Triple Double toestemming om mijn gegevens te bewaren, en contact op te nemen” geven deelnemers toestemming aan Triple Double om hen per e-mail op de hoogte te houden van het verloop van de winactie en mogelijk toekomstige winacties.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Triple Double inzake deze actie neemt.

Te verrichten prestatie en bepaling winnaar:

Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

 • De gegevens die door hem / haar worden ingevuld dienen correct te zijn;
 • Hij/zij moet akkoord gaan met de actievoorwaarden;
 • Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs;

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs;

Uitsluitingen:

Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;

Triple Double behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;

Triple Double behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;

Triple Double is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;

Triple Double is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;

Triple Double is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

Triple Double, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Triple Double betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;

Medewerkers van Triple Double, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten;

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Triple Double behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Intellectueel eigendom:

De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en/of video(‘s) die gemaakt worden met betrekking tot de prijs;

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet, TV en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;

Hoe behandelen wij uw gegevens:

Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt worden vastgelegd in een bestand van Triple Double. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie;

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Partnership Manager van Triple Double gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van Triple Double van toepassing zoals weergegeven op https://www.tripledouble.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

Toepasselijk recht en klachten:

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;

Triple Double handelt inzake de actie in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen;

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Triple Double georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Triple Double kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Triple Double sportsupport gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel';

Triple Double zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit;

Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.